Hovedsponsor

Mariager IK » Om Klubben
Vedtægter for Mariager Idrætsklub
 
 
§ 1              Foreningens navn:

Foreningen, hvis navn er Mariager Idrætsklub (Mariager IK) har hjemsted i Mariager, Mariagerfjord kommune.
 
§ 2              Formål:

Stk. 1           Mariager IK er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet, alsidighed og et stærkt socialt sammenhold. Klubben tilbyder alle i Mariager og omegn at blive medlem og til at være en del af et forpligtende fællesskab.
 
Stk. 2           Klubben udvikler og udfordrer vores medlemmer, trænere og ledere med fokus på en positiv tilgang til foreningslivet.
 
§ 3              Tilslutning:

Stk. 1          Klubben er tilsluttet de idrætsorganisationer der er nødvendige, inden for de enkelte afdelinger.
 
§ 4              Medlemskab:

Stk. 1          Enhver kan optages som medlem i en eller flere af foreningens afdelinger. Medlemskab opnås, når kontingentet er betalt.
 
Stk. 2          Hvis et medlem skader foreningen, træffer afdelingerne afgørelse om eksklusion. Medlemmet har ret til at få afgørelsen prøvet på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
 
§ 5              Generalforsamlingen:

Stk. 1          Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned sammen med afdelingernes generalforsamling.
 
Stk. 2          Der indkaldes skriftligt til generalforsamling, mindst 1 måned før afholdelse. Dagsorden vedlægges.
 
Stk. 3          Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger besluttes på generalforsamlingen. En afdeling kan ikke nedlægges blot 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det opretholdes

Stk. 4          Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 5          Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden inkl. regnskab for de enkelte afdelinger samt regnskab for hovedbestyrelsen.
 
Stk. 6          Dagsordenen skal mindst bestå af følgende punkter:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af beretninger (hovedbestyrelsesformand og afdelingsformænd)
  3. Godkendelse af regnskaber
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget og handlingsplan
  6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 1 suppleant til hovedbestyrelsen
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant til hovedbestyrelsen
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant til de enkelte afdelinger
  10. Evt.
Stk. 7         Stemmeberettiget er medlemmer, der er fyldt mindst 16 år. Endvidere har forældre til børn, der er medlem af en af Mariager IK´s afdelinger én stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af dem i forvejen er stemmeberettiget.
                   
Stk. 8          Valgberettiget er alle over 16 år – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
 
Stk. 9          Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, dog med de i § 12 og 13 nævnte undtagelser.
                   
Stk. 10       Afgørelser træffes normalt ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning hvis 3 i forsamlingen ønsker det og ved kampvalg til bestyrelserne.

§ 6              Ekstraordinær generalforsamling:
 
Stk. 1          Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen eller ved skriftligt begæring herom fra mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer.
 
Stk. 2          Begæring skal sendes skriftligt og begrundet til hovedformanden.
 
Stk. 3          Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom.
 
Stk. 4          Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.
 
§ 7              Foreningens ledelse:

Stk. 1.         Med ansvar over for generalforsamlingen ledes foreningen af en hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelserne.
             
§ 8              Hovedbestyrelsen:

Stk. 1          Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens fælles idrætslige, kulturelle samt sociale aktiviteter, samt for koordinering og fremme af foreningens samlede økonomiske virke.
 
Stk. 2          Hovedbestyrelsen består af minimum en formand, næstformand, kasserer og  suppleant - alle valgt for en to-årig periode. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv. Derudover er formændene for afdelingerne medlem af hovedbestyrelsen.
 
Stk. 3          Man kan maksimalt sidde i hovedbestyrelsen i tre perioder à to år. Hovedformand, næstformand, kasserer og suppleant kan ikke samtidig være formand for en afdeling.
 
Stk. 4          Hvis et medlem af hovedbestyrelsen udtræder midt i en valgperiode, indtræder suppleanten/næstformanden for den resterende del af valgperioden. Når en suppleant indtræder, kan hovedbestyrelsen foretage omkonstituering, der gælder frem til næste ordinære generalforsamling.
 
Stk. 5          Hovedbestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1 over halvdelen af hovedbestyrelsen er til stede, og alle er informeret om mødet. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Stk. 6          Hver afdeling skal aflevere et budget og en handlingsplan til godkendelse af hovedbestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 7          Såfremt en afdeling kommer i økonomiske eller administrative vanskeligheder skal hovedbestyrelsen træde hjælpende til.
 
Stk. 8          Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
 
§ 9              Afdelingerne:
 
Stk. 1          Afdelingerne har ansvaret for en sportsgrens idrætslige, økonomiske og kulturelle virke i overensstemmelse med foreningens fælles formål.
                   
Stk. 2          Afdelingerne har eget regnskab og skal selv føre fortegnelse over medlemmerne.
 
Stk. 3          Afdelingernes bestyrelser består af minimum formand, næstformand og kasserer. Valgperioden er på 2 år. Afdelingerne konstituerer sig selv.
 
Stk. 4          Man kan maksimalt sidde i afdelingsbestyrelsen i tre perioder à to år.
 
§ 10           Regnskab og revision:
 
Stk. 1          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Stk. 2          Regnskaberne skal indeholde driftsregnskab og status og skal godkendes på generalforsamlingen.
 
Stk. 3          Offentlige tilskud søges af hovedbestyrelsen, men tilfalder afdelingerne i henhold til antal tilskudsberettigede medlemmer.
 
Stk. 4          Har en afdeling driftsunderskud, kan bestyrelsen bevilge lån/tilskud til den pågældende afdeling og aftale tilbagebetalingsbetingelser med den enkelte afdeling.
                                       
§ 11           Tegningsret:

Stk. 1          Foreningen tegnes ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst 1 hovedbestyrelsesmedlem. Hovedbestyrelsen kan give enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over konti i forbindelse med daglig drift. Afdelingsbestyrelserne kan ligeledes give fuldmagt til enkeltpersoner.
 
Stk. 2          Ved optagelse af lån samt køb og salg af fast ejendom kræves 4/5 dels flertal af den samlede hovedbestyrelse.
 
§ 12           Vedtægtsændringer:

Stk. 1          Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 6 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling eller ved ekstraordinær generalforsamling.
 
Stk. 2          Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 13           Opløsning:
 
Stk. 1          Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer stemmer for i to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højest 6 ugers mellemrum.
 
Stk. 2          I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens aktiver af Mariagerfjord kommune, indtil der etableres en ny forening i området med samme formål som Mariager IK. Såfremt aktiverne ikke er kommet til udbetaling inden 3 år fra opløsningsdatoen, kan Mariagerfjord kommune uddele aktiverne til børne- og ungdomsarbejdet i kommunen.
 
Mariager Idræts Klub | Gl. Hobrovej 1 | 9550 Mariager | CVR-nr.: 33088507 |